Zásady ochrany osobných údajov

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť KLARTEC, spol. s r. o., Registrácia: OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 11378/T, sídlo Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 36231355, (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Klient
Za účelom uzatvárania rezervačných zmlúv, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa fakturačná, adresa pre doručenie, tel. číslo, email.

Marketing
Za účelom komunikácie a zabezpečenia informovanosti o projekte IBV Brezinky a o pozemkoch, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, tel. č., email.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

• príprava, plnenie a evidencia uzatvorených rezervačných zmlúv
• kontaktovanie klientov
• zabezpečenie kvality poskytovaných služieb klientom
• daňové a účtovné účely
• priamy marketing

4. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:
• zaslaním oznámenia na e-mail ochranaudajov@klartec.sk;
• zaslaním súhlasu poštou na adresu KLARTEC, spol. s r. o., Mikovíniho 8, 917 01 Trnava

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať
• zaslaním oznámenia na e-mail ochranaudajov@klartec.sk;
• zaslaním oznámenia poštou na adresu KLARTEC, spol. s r. o., Mikovíniho 8, 917 01 Trnava

6. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme najmä nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

• sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje pre KLARTEC, spol. s r. o., alebo spoločnosti pre ktoré KLARTEC, spol. s r. o. spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ,
• súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady a orgány finančnej správy, notárske úrady, exekútorské úrady,
• banky, poisťovne, poštové podniky,
• kontrolné a dozorné orgány,
• iné osoby, orgány alebo inštitúcie, ak poskytovanie osobných údajov vyplýva z právnych predpisov

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Zmluvy
Rezervačné zmluvy sa uchovávajú na dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Marketing
Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

8. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny.

9. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email ochranaudajov@klartec.sk. Tiež máte možnosť podať

sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia:
• prevádzkovateľ poveril, poučil a zaviazal mlčanlivosťou poverené osoby na spracúvanie osobných údajov,
• prijal smernicu o ochrane osobných údajov,
• prevádzkovateľ má zavedený proces pravidelného testovania technických bezpečnostných opatrení (napr. odolnosti web stránky a servera proti bezpečnostným útokom),
• prevádzkovateľ má vytvorený systém pre obnovenie dát (pravidelné zálohovanie) a heslovú politiku (zabezpečenie počítačov, programov a online aplikácií na spracúvanie osobných údajov heslom).

12. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný na našom webovom sídle.